Stichting Lecture Ministries

  Evangelische lectuur en ondersteuning

  STUDIES-NL 6-10

  6)  Het "offer" van Abraham


  Onze God zelf heeft in Zijn grote mensenliefde het noodzakelijke offer gebracht om
  Zijn mensheid terug te halen vanuit de claim van dood en verderf.
  Hij gaf daarvoor Zijn eigen en eniggeboren Zoon over in de claim van de Dood (Rom.8: 32).
  Deze van Zijn kant, heeft zich vrijwillig als offer voor zijn Vader beschikbaar gesteld (Ef.5:2, 25).

  In de geschiedenis van het zo genoemde "offer" van Abraham vinden we een prachtig
  voorbeeld van het eeuwig offer, wat onze God gebracht heeft om de mens vrij te kopen van de claim van de Dood.

  De vraag, waar we voor gesteld worden, is of Abraham zijn ‘zoon der belofte’ op bevel
  van God moest offeren of dat er in het gebeuren, zoals in Gen.22 beschreven, nog iets anders meespeelde.

  Bracht God Abraham werkelijk in verzoeking, terwijl er toch van Hem bekend is, dat
  Hij niemand in verzoeking brengt en ook Zelf niet door het kwade verzocht kan worden (Jak.1:13)?
  Verzoeken is iemand in verleiding brengen om te zondigen, dus tegen de bedoeling van God ingaan.

  Klik hier voor de studie:
  Het "offer"van Abraham  7)  De antichrist


  In het Nieuwe Testament van de bijbel worden wij als gelovigen met nadruk
  gewaarschuwd voor de persoon van de Antichrist, welke zich in de zo genoemde
  ‘eindtijd’ zal openbaren.

  Daarom acht ik het goed om vanuit bijbelse gegevens hier aandacht aan te (blijven) geven, omdat deze openbaring in nauwe relatie staat met de openbaring van Jezus Christus, naar wiens ‘komst uit de hemelen’ wij immers reikhalzend uitzien, zoals de zuchtende schepping dat doet t.a.v. de openbaring van de ‘zonen Gods’ als ware gemeente van Jezus Christus, welke haar zal bevrijden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid (Rom.8: 19).

  Klik hier voor de studie:
  De antichrist  8)  Interpolatie van het eeuwig leven  In de openbaring van het plan van God, zoals verwoord in de context van onze bijbel, worden drie wezensonderscheiden: God, mens en engel.

  - God is enkel Geest, de Enige, Eeuwige, Onzienlijke, Alomtegenwoordige
  God, Die een ontoegankelijk licht bewoont, de Bron van alle licht en leven.
  De eeuwige Schepper van alle dingen, uit wie, door wie en tot wie alle
  dingen zijn,

  - De mens is een levende ziel,waaraan de Schepper een geest heeft
  gegeven en daardoor is hij ook een geestelijk wezen; geesten ziel vormen
  samen de persoonlijkheid van de mens en zijn onlosmakelijk verbonden met
  een lichaam van vlees en bloed.

  - De engel is een geschapen geest zonder genetische ontwikkeling, wiens
  taak het is om de mens te dienen in de ontwikkeling tot diens door de Schepper voorgestelde doel.

  Klik hier voor de studie:
  Interpolatie van het eeuwig leven  9)  De transactieleer  In de zogenaamde ‘Transactieleer’ wordt verondersteld, dat God Zijn Zoon, onze Heer Jezus, geofferd zou hebben aan de duivel om op deze wijze de in zonde gevallen mensheid weer ‘terug te kopen’ voor haar oorspronkelijke bestemming.

  De Here God zou dus een ‘deal’ hebben gemaakt met de duivel.
  Met deze uitleg hebben meerderen terecht moeite.

  Een andere optie, waarin de Heer Jezus aan God Zelf geofferd zou zijn als een voldoening aan Diens eis tot rechtzetting van wat de mens heeft scheef getrokken, geeft naar mijn mening evenzo moeite.


  Ik geloof, dat noch de ene, noch de andere veronderstelling recht doet aan de waarheid omtrent het plan van God met betrekking tot de mens.

  In de volgende (concept)notities geef ik een paar gedachten weer, waarin ik zelf meen,
  hoe men met de bijbelgegevens aangaande deze dingen om zou moeten gaan.

  Klik hier voor de studie:
  De transactieleer


  10)  Het verschijnen der ontslapen heiligen
  Volgens 1Cor.15: 35-44 wordt niet het gestórven lichaam van de doden opgewekt, maar het (geestelijk)lichaam, dat God geeft aan de ‘korrel’, die ‘gezaaid’ wordt. 


  Die ‘korrel’ duidt op het natúúrlijke leven van de (geestelijke) gelovige mens.

  Dit wordt in de wereld ‘gezaaid’ (de akker is de wereld Matth.13: 38) en daarmee blootgesteld aan de (vaak negatieve) elementen daarvan.

  Klik hier voor de studie:
  Het verschijnen der ontslapen heiligen