Stichting Lecture Ministries

  Evangelische lectuur en ondersteuning

  STUDIES-NL 11-15

  11)  De opstanding van de ontslapen heiligen bij het sterven van de 
        Heer  Een studie in verband met het gedenken van de kruisdood en opstanding van onze Heer Jezus en enige opmerkelijke dingen, die toen gebeurden:

  De zeven kruiswoorden van de Heer:

  Bij de kruisiging en het sterven van onze Heer Jezus aan het kruis van Golgotha
  kennen we uit de evangeliën de zo genoemde zeven kruiswoorden, die de Heiland uitsprak:

  1. Bij het kruisigen door de Romeinse soldaten:

  ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze
  doen’ (Luk.23: 34).


  2. Tegen de ene moordenaar naast Hem:

  ‘Heden zul gij met Mij in het Paradijs zijn’  (Luk.23: 43)

  3. Tegen zijn moeder Maria en zijn apostel Johannes:


  ‘Vrouw, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder’  (Joh.19: 26,27)

  Vanaf het 6e uur (12 u ’s middags) tot het 9e uur (3 u ’s middags, het dieptepunt van het lijden) was er zonsverduistering (Matth.27: 45; Luk.23: 44),waarmee werd gesymboliseerd, dat God Zijn Zoon daadwerkelijk had overgegeven aan het geweld van de zondemacht (duivel) en de doodsmacht(Dood, Abaddon, Aopollyon).

  Aan het eind van dit dieptepunt van het lijden riep Jezus vol smart uit:

  4. ‘Eli, Eli, lama sabachtani’  (Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Matth.27: 46).


  Vóór dat Jezus met luide stem Zijn laatste 3 woorden uitsprak en ‘Hij wist, dat alles volbracht was’, vroeg Hij om drinken, a.h.w. om Zijn stem duidelijk te laten horen:

  5.‘Mij dorst’ (Joh.19: 28)

  en daarna riep Hij achtereenvolgens met grote stem als een triomfkreet:

  6. ‘Het is volbracht!’ (Joh.19: 30)


  en met grote vreugde, omdat Zijn onbeschadigde innerlijke mens weer
  kon terugkeren in het hart van de Vader:

  7. ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest’ (Luk.23: 46).


  Klik hier voor de studie:
  De opstanding van de ontslapen heiligen bij het sterven van de Heer  12)  Interpretatie eeuwig voornemen  In de openbaring van het plan van God, zoals verwoord in de context van onze
  bijbel, worden drie wezensonderscheiden: God, mens en engel.

  -  God is enkel Geest, de Enige, Eeuwige, Onzienlijke, Alomtegenwoordige God,     Die   een    ontoegankelijk licht bewoont, de Bron van alle licht en leven.
  De eeuwige Schepper van alle dingen, uit wie, door wie en tot wie alle  dingen zijn.


  -  De mens is een levende ziel,waaraan de Schepper een geest heeft gegeven en daardoor is hij ook een geestelijk wezen; geest en ziel vormen samen de persoonlijkheid van de mens en zijn onlosmakelijk verbonden met een lichaam van vlees en bloed.

  -  De engel is een geschapen geest zonder genetische ontwikkeling, wiens taak het is om de mens te dienen in de ontwikkeling tot diens door de Schepper voorgestelde doel.


  Klik hier voor de studie:
  Interpretatie eeuwig voornemen  13)  Het woord van God en de ware Drie-Eenheid  In deze brochure geef ik graag enige gedachten weer aangaande onderwerpen als drie-eenheid, pre-existentie, redding en uitverkiezing, welke onder kerkelijke en evangelische christenen nogal eens tot onvruchtbare discussie leiden.


  Daarbij realiseer ik mij, dat deze gedachten enerzijds aanleiding tot discussie kunnen vormen, maar anderzijds kunnen leiden tot een gezond onderzoek inzake de waarheid, zeker met betrekking tot een heldere kijk op de toekomst van het volk van God.

  Gezien de tijd waarin wij leven en waarin we (steeds meer) geconfronteerd gaan worden met invloeden van andere culturen en godsdiensten, waarin onze Heer Jezus geen centrale plaats heeft, acht ik een zuivere interpretatie van Bijbelse uitgangspunten een des te grotere noodzaak.

  Klik hier voor de studie:
  Het woord van God en de ware Drie-Eenheid


  14)  Aandachtspunten in het boek Job


  Deze Bijbellessen zijn het product van de invulling van een verzoek om een
  aantal Bijbelstudies te geven over de persoon Job en het belang daarvan voor het geestelijk leven nu.

  Ik ben op dit verzoek ingegaan en heb deze studies weergegeven in een aantal lessen.

  Naast eigen interpretatie heb ik mede gebruik gemaakt van informatie uit reeds uitgegeven studies over Job, o.a. van br Klaas Goverts.

  Klik hier voor de studie:
  Aandachtspunten in het boek Job  15)  Het fasenplan van God  Aan de schepping en ontwikkeling van hemel en aarde, zoals al direct vanaf het begin van de bijbel wordt weergegeven, staat een tot in details geordend plan ten grondslag.


  Dit komt in de Bijbel naar voren als het 'plan van God'.

  De basiskenmerken van dit plan en daarmee ook van alles, wat binnen de lijnen daarvan door de eeuwige Schepper wordt teweeggebracht , zijn leven en licht.


  De Bijbel spreekt in dat verband van het 'komen' of gestalte krijgen van het
  'Koninkrijk van God'.
   
  De doelstelling van dit Koninkrijk of deze heerschappij is het tot volle functie brengen van alle dingen, zowel in de hemel (wereld der geesten) als op de aarde (natuurlijke wereld).

  Daarbij geldt tevens het uitschakelen van alles, wat deze ontwikkeling tegenstaat.

  Klik hier voor de studie:
  Het fasenplan van God