Stichting Lecture Ministries

  Evangelische lectuur en ondersteuning

  STUDIES-NL 16-20

  16)  Gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon  In enkele Bijbelstudies wil ik in een aantal keren met de nadruk leggen op aspecten aangaande het volgen van onze Heer Jezus in onze tijd.

  Hij is geopenbaard als de eniggeboren Zóón van God, dus als Mens zoals God die van oorsprong af heeft bedoeld.


  De aanduiding ‘Zoon’ betreft altijd het wezen mens.

  Er worden in de Bijbelse context m.b.t. het plan van God drie onderscheiden wezens
  genoemd: God, mens en engel.
   
  Elk van deze drie wezens kan met enkele toepasselijke eigennamen worden aangeduid:


  - 1e Het wezen God als Schepper van alle dingen, waaruit en waartoe alle dingen  geschapen zijn, de zichtbare en de onzichtbare (Rom.11: 36).

  - 2e Het door Hem geschapen wezen Mens als beelddrager van Zichzelf en als bedoelde
  beheerder over heel Zijn schepping (Gen.1: 26,27; Col.1: 15-20).

  - 3e Het eveneens door God als eerst-geschapen wezen engel als dienende geest ten
  behoeve van God en mens (Hebr.1: 14).


  Klik hier voor de studie:
  Gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon


  17)  Beantwoording vragen uit vorige studie (16)  Vraag 1:

  Als wij uitgroeien tot volwassen zonen Gods, zullen we dan ook net als Jezus bij Zijn opstanding en wederkomst een verheerlijkt lichaam krijgen met een volgroeide ‘levendmakende geest’?


  Klik hier voor de studie:
  Beantwoording vragen uit vorige studie  18)  De eerste en de Laatste Adam  In de inleiding (les 1) heb ik in het laatst het begrip ‘wedergeboorte’ genoemd.
  Dit is het sleutelwoord voor deze les.


  De éérste Adam (mens) werd een ‘levende ziel’ door de inblazing van de levensadem in zijn neus, staat er in Gen.2: 7.

  Hij wordt in het geslachtsregister van Luk.3: 38 als ‘zóón van God’’ aangemerkt omdat hij niet geboren, maar geschápen is.


  Hij geldt als hoofd van de natuurlijke mensheid, welke uit hem ontstaan is.


  Onze Heer Jezus echter wordt door de apostel Paulus als ‘láátste Adam’ (Méns!) aangeduid.

  Hij werd een ‘levendmakende geest’, zegt Paulus in 1Cor.15:45, en als zodanig de Eérsteling van de oorspronkelijk door de Schepper bedoelde mensheid.


  Klik hier voor de studie:
  De eerste en de Laatste Adam


  19)  Het lichaam van God  De geest die God in de mens deed wonen, begeert Hij met ‘jaloersheid’,dus met een grote naijver vanwege het gestelde doel met de mens (Jak.4:5). 


  Hijzelf wil als eeuwige Geest als het ware ‘huwen’ met de menselijke geest, welke ook uit Hem is voortgekomen.


  Dit doel van onze God betreft in feite niet slechts hier en daar een enkeling, maar de gehele mensheid is van oorsprong in Zijn plan besloten.

  Dat er uiteindelijk toch mensen zullen zijn, die dit doel niet bereiken, ligt niet aan God,
  alsof Deze slechts een deel van de mensheid voor deze bestemming heeft ‘uitverkoren’, maar is de verantwoordelijkheid van de mens zelf.


  Klik hier voor de studie:
  Het lichaam van God


  20)  Gods eeuwig voornemen  In de vorige lessen hebben we gezien, dat als hoofd of eersteling van de natúúrlijke mensheid de éérste Adam is te noemen.


  Ook hebben we gezien, dat als het Hoofd of de Eersteling van de oorspronkelijk bedoelde mensheid niet Adam, maar onze Heer Jezus (de Christus) is gesteld.


  Niemand van het nageslacht van Adam heeft zich vrij kunnen houden van de velerlei misleidingen door de boze geesten, die de mens brengen onder de claim van de Dood. ‘


  Allen zijn onnut (onbruikbaar) geworden voor het doel van God’ (Rom.3: 9-19).


  De Heer Jezus wordt aangeduid als de láátste Adam  (1Cor.15: 45).

  In Hem kreeg/krijgt het Woord van God volop ‘gestalte’, maar dan wel volgens de door
  de Schepper vastgestelde weg.


  Of zoals de apostel Johannes het in zijn evangelie neerschreef: ‘Het Woord van God werd in de Heer Jezus vlees en bloed (Joh.1: 14).

  Maar net als in ieder ander mens in een uiterst kwetsbaar uiterlijk lichaam.


  Klik hier voor de studie:
  Gods eeuwig voornemen