Stichting Lecture Ministries

  Evangelische lectuur en ondersteuning

  AANVULLLENDE INFO STICHTING

  Informatie Stichting
  Het postadres van de Stichting is Het Roer 26, 8322 AP te Urk. Het emailadres van de Stichting is

  -   
  voor info over doelstelling en inhoud:

       avanderzon@tele2.nl of  hhoefnagel39@gmail.com


  -
          voor financiële zaken, giften of betalingen:  lectmin@xs4all.nl

  Het uitgangspunt, de doelstelling en het (actuele) beleid van de Stichting zijn in bijlage 1 omschreven. Het beleid betreft een projectmatige aanpak van een verantwoorde druk en

  verspreiding van bijbelstudie-materiaal ten behoeve van christenen in met name zo genoemde ‘derde-wereld-landen’.

  Jaarlijks vind door het bestuur zowel een evaluatie van het uitgevoerde beleid alsmede een plan van voortgang van het beleid plaats.

  De samenstelling van het bestuur van de Stichting is in bijlage 2 omschreven.

  Bijlage 1 Uitgangspunt, doelstelling en (actueel) beleid

  Medio 1995/1996 werd het Project Lectuur opgestart om (nieuwe) christenen in de groeiende evangelische kerken en gemeenten in met name de zo genoemde ‘derde wereld landen’ te voorzien van degelijke Bijbelstudie-lectuur. Naderhand is hieruit bij notariele akte de Stichting ‘Lecture Ministries’ ingesteld.
  Het uitvoerend bestuur hiervan is samengesteld uit leden van enkele betrokken evangelische gemeenten. 

  De statuten van de Stichting geven in deze akte als doelstelling weer:

  - Het kosteloos of tegen een geringe vergoeding beschikbaar stellen van eigentalig Bijbelstudie-materiaal, aanverwante lectuur en andere hulpmiddelen aan (leidinggevende) christenen van evangelische gemeenten en kerken in vooral de zogenoemde ‘derde wereld landen’.

  - Het ondersteunen van (leidinggevende) christenen in dergelijke landen met adviezen en bijdragen in de kosten van relevante bijbelstudiematerialen.

  - De Stichting tracht dit doel o.m. te bereiken:

  ¨ Met door kerkelijke instellingen, gemeenten en particulieren daartoe beschikbaar gestelde financiële en/of andere middelen,

  ¨ door – zowel nationaal als internationaal- al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. 

  Het idee voor het lectuurproject ontstond nadat de initiator daarvan gedurende een periode van vijf jaar Bijbelstudies had gegeven aan een interkerkelijke bijbelstudiekring.      

           
  Deze in lesvorm opgezette Bijbelstudie behandelt het plan van God met de mens vanaf de schepping van de ‘eerste’, natuurlijk georiënteerde mens tot aan de openbaring van de ‘nieuwe mens in Christus’.

  De studie-lessen zijn gebundeld in de serie ‘Op weg naar volkomenheid’ (ca 32 lessen) en op dezelfde wijze de vervolgserie ‘De Geest van de Gemeente’ (ca 38 lessen). De lessen zijn ten behoeve van zelfstudie voorzien van enkele aanvullende vragen.

  Beide series vormen samen een gedetailleerd overzicht van het plan van God met de schepping en centraal daarin de mens, zoals dat in de Bijbel wordt verwoord. Ze zijn sinds de oprichting van de Stichting inmiddels vanuit het Nederlands vertaald in het Engels, Frans, Spaans, Roemeens, Russisch en Oekraïns en worden in deze taalgebieden reeds in boekvorm uitgegeven.

  Ook zijn de studie-series ter vertaling beschikbaar gesteld aan Iraanstalige evangelische gemeenten, zowel voor eigen gebruik als ten behoeve van uitzending via een satelliet over het geëigende taalgebied.

       
  Waar mogelijk binnen de financiële ruimte van de Stichting zullen vertalingen in nog andere (wereld)talen plaatsvinden. Het vertalen en drukken van de bijbelstudie-series en andere relevante bijbelonderwerpen  gebeurt zoveel mogelijk in de geëigende taalgebieden om de kosten van met name transport te minimaliseren. Gedachten en wensen hieromtrent gaan uit naar Aziatische talen als Bahasa Indonesia, Maleis, Chinees enz., maar ook naar meerdere Europese taalgebieden.

  Website

  Sinds enkele jaren is via Internet de website www.stichting-lecture-ministries.nl in gebruik. Daarop staan de genoemde vertalingen van de bijbelstudies, welke kosteloos kunnen worden gedownload voor eigen of gezamenlijk gebruik. Van deze mogelijkheid wordt reeds door velen gebruik gemaakt.

           
  Uitgaande van het bijbels gegeven, dat de enige en eeuwige God door het evangelie van Jezus de Christus Zijn liefde betoont aan alle mensen, ongeacht maatschappelijke status en religiëuze achtergrond, kan met deze bijbelstudies zowel individueel als in groepsverband worden gewerkt tot opbouw en geestelijke vorming van gelovigen.


  Als principiële uitgangspunten van dit lectuurproject gelden de gegeven opdrachten en aandachtpunten van onze Heer Jezus, toen Hij de scharen mensen zag en met ontferming bewogen werd:

  -        ‘……Geef gij hun te eten…’ (Matth. 14: 16).

  -        ‘….. Aanschouwt de velden, want ze zijn wit om te oogsten…’(Joh. 4: 35).

  -        ‘….De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er (te) weinig…’ (Matth.9: 37).

  -        ‘…. Om niet hebt gij het ontvangen, geef het om niet…’  (Matth.10: 8).

  De financiën, die nodig zijn voor vertaling, druk en verspreiding/ verzending van de bijbelstudies worden bijeengebracht door vrijwillige giften van betrokken evangelische gemeenten en particuliere gelovigen in met name Nederland en België.

  Jaarlijks wordt door de penningmeester een financieel overzicht opgesteld inzake de baten en lasten van de Stichting, eventueel voorzien van een toelichting. Voor de realisatie van nieuwe projecten wordt vooraf een beleidsplanning gehanteerd en een kostenanalyse gemaakt.

  De bestuursleden ontvangen desgewenst een bijdrage op basis van werkelijk gemaakte onkosten voor de vervulling van hun functie, verzend- en portokosten.

  Bijlage 2

      
  Vanaf 1 januari 2014 geldt de volgende bestuurssamenstelling van de Stichting Lecture Ministries:

  -        H.(Hessel) Hoefnagel, geb.datum 13 november 1939,

  Het Roer 26, 8322 AP Urk                                                     voorzitter

  -        A.(Adriaan) van der Zon, geb.datum 16 september 1945,

  Hermelijnstraat 19, 6414 EA Heerlen                                     secretaris

  -        D.J. (Dick) Huis, geb.datum 15 augustus 1958,

  Joh.Poststraat 16, 2264 DC Leidschendam                              penningmeester.

       -    J. (Jacob) Spruijt, geb.datum 01 januari 1947

  Hendrik Baskenweg 42, 1785 ML Den Helder                          lid

  -        H. (Harm) Bakker, geb.datum 15 september 1974,

  Zuiderpalen 17, 8321 AK Urk                                                  lid