Stichting Lecture Ministries

  Evangelische lectuur en ondersteuning

  Jaarverslag 2015

  Referentie  9070.21.106

  Stichting Lecture Ministries

  Jaarverslag 2015

  Voorzitter:                                                               Penningmeester:

  H. Hoefnagel                                                            D.J. Huis

  Urk                                                                            Leidschendam

  Stichting Lecture Ministries

  p/a Het Roer 26, 8322 AP Urk(Ned)

  Tel/fax: 0527 B 650837; e-mail lectmin@xs4all.nl

  ABN B AMRO nr 60.36.93.849; Postbank 19 13 430

  ____________________________________________________________________________________________

  Rekening van Baten en Lasten 2015

  EURO'S

   

  Realisatie 2014

  Budget 2015

  Realisatie 2015

   

   

   

   

   

  Inkomsten

   

   

   

   

   

  Periodieke Gift

  120,00

  0,00

  120,00

   

  Incidentele Gift

  120,20

  0,00

  100,00

   

  Rente

  20,88

  0,00

  14,86

   

  Overig

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Totaal

  260,88

  0,00

  234,86

   

   

   

   

   

  Uitgaven

   

   

   

   

   

  Vertaling

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Drukken

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Verzending

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Periodiek

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Giften

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Organisatie

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Bankkosten

  155,83

  0,00

  176,43

   

  Reiskosten

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Overig

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Investeringen

  0,00

  0,00

  0,00

   

  Totaal

  155,83

  0,00

  176,43

   

   

   

   

   

  Resultaat

   

  105,05

  0,00

  58,43

  Activa

  1-1-2015

   

  31-12-2015

  ABN-Amro Bestuursrekening

  9.158,48

   

  9.043,55

  ABN-Amro Bestuursspaarrekening

  112,79

   

  113,60

  Postbank Girorekening

  11.123,83

   

  11.282,33

  Postbank Kapitaalrekening

  1.682,09

   

  1.696,14

  Kas

  0,00

   

  0,00

   

   

   

   

  Totaal Saldo Activa

  22.077,19

   

  22.135,62

   

   

   

   

   

   

   

   

  Passiva

   

   

   

  Fonds Vervanging Computer

  1.200,00

   

  1.200,00

  Fonds Drukken Boeken

  5.000,00

   

  5.000,00

  Fonds Verzenden Boeken

  5.000,00

   

  5.000,00

  Vrij beschikbaar 1-1-2014

  10.877,19

  10.877,19

   

  Saldo Lopend jaar

   

  58,43

   

  Vrij beschikbaar 31-12-2015

   

  10.935,62

  10.935,62

   

   

   

   

  Totaal saldo Passiva

  22.077,19

   

  22.135,62

  Toelichting op de cijfers van 2015

  Algemene opmerking:

  Door persoonlijke omstandigheden in het bestuur zijn de activiteiten van de stichting al enige tijd op een laag pitje gezet. Dat betekent dat niet actief ondersteuning is geworven en dat geen nieuwe activiteiten zijn gestart. Ook is het periodiekje dat in de afgelopen jaren is gemaakt al enige tijd niet verschenen. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op zowel de inkomsten als de uitgaven.

  Er is om deze reden ook geen budget vastgesteld voor 2015 en 2016. Het bestuur overweegt wel om de huidige studies nog alleen via het internet aan te bieden en een belangrijk deel van het huidige banksaldo in te zetten voor stichtingen, passend binnen de doelstelling van Lecture Ministries.

  Inkomsten

  De inkomsten bestonden in 2014 uit enkele giften en een klein bedrag aan rente. Totaal waren de inkomsten bijna € 235.  

  Uitgaven

  Omdat in 2015 geen activiteiten zijn uitgevoerd bleven de uitgaven beperkt tot de bankkosten. Deze bedroegen in totaal ruim € 176.

  Saldo

  Het positieve saldo bedroeg hierdoor iets meer dan € 58; dit bedrag is toegevoegd aan de vrij beschikbare middelen.

  Balans

  Het balanstotaal van de stichting bedraagt per 31 december 2015  € 22.136.

  Van dit bedrag is in het verleden 2 maal € 5.000 bestemd voor het drukken, respectievelijk het verzenden van nieuwe drukken van de boeken. Daarnaast is
  € 1.200 bestemd voor de mogelijke aanschaf van een nieuwe computer.

  Begroting over 2016

  Omdat de activiteiten van de stichting al enige tijd op een laag pitje staan is geen begroting gemaakt voor 2016.