Stichting Lecture Ministries

  Evangelische lectuur en ondersteuning

  STUDIES-NL 1-5

  1)  Op weg naar volkomenheid  De lessen van deze studie beogen een zo goed mogelijk overzicht te geven van de genoemde ontwikkeling, rekening houdend met een doorgaande vernieuwing van inzicht.
   
  Bij de meeste lessen zijn enkele vragen gesteld.


  Deze zijn bedoeld om in persoonlijke zin de inhoud van de betreffende les te overdenken en toe te passen.

  De bundel lessen in ‘Op weg naar volkomenheid’ heeft nadien een vervolg gekregen in uitgave ‘De Geest van de Gemeente'. 

  Samen geven beide bundels een totaalbeeld van het zo te noemen ‘Plan van God’, zoals dit in de context van de bijbel is weergegeven en met name in het evangelie van Jezus de Christus.
  In dit plan van God heeft de ontwikkeling van de mens tot volkomenheid naar geest, ziel en lichaam een centrale plaats.

  Klik hier voor de studie:
  Op weg naar volkomenheid

                                                           
                                    
  2)  De Geest van de gemeente


  Met het oog op de bijbelse uitgangspunten aangaande het Evangelie van Jezus Christus en de tijd waarin wij leven ben ik al jaren bezig vanuit een objectieve visie de
  gegevens in de bijbel te bestuderen en van daaruit een antwoord te vinden op de vele
  vragen aangaande de openbaring van de Heer Jezus Christus en daarmee ook van Zijn
  lichaam, de gemeente.

  De onderhavige bijbelstudie-serie ’De Geest van de Gemeente’ gaf ik samen met mijn vrouw aan een interkerkelijke bijbelgroep.

  Voorafgaand aan deze periode hadden we in deze groep een studieserie gegeven met als titel
  ’Op weg naar volkomenheid’.

  Klik hier voor de studie:
  De Geest van de gemeente
                                                                                                                    


  3)  De mens,heerlijkheid van God  Over de verhouding tussen God en mens is en wordt veel geschreven en gesproken, met als uitgangspunt de bijbel.


  De bijbel is een verzameling van boeken en geschriften, waarin deze verhouding
  centraal staat.

  Het is echter een gegeven, dat er zeer uiteenlopend wordt geïnterpreteerd, waar het over dit belangrijke thema gaat.


  Belangrijk, omdat het te maken heeft met de eeuwige bestemming van de mens.


  Belangrijk ook, omdat wij als christenen midden in een wereld staan, waarin steeds meer openlijk te zien en te horen valt, hoe de wereld van de geesten maatgevend wordt voor het denken en handelen van de mens, ondanks toenemende materiële kennis en
  mogelijkheden.


  Deze brochure is niet alleen bedoeld om als een boekwerkje te lezen, maar meer nog om te dienen als leidraad bij persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie.

  In dat opzicht hoop ik, dat het in een behoefte zal voorzien.


  Klik hier voor de studie:
  De mens,heerlijkheid van God


  4)  Geheimen van het koninkrijk der hemelen  Het leven is een geheim. Ook het leven met God. Maar niet bedoeld als een
  ondoorgrondelijk geheim.


  Het is juist het grote verlangen van de Vader in de hemelen,dat Zijn kinderen dat geheim leren verstaan.

  Daarom wil Hij, dat zij zich daarnaar uitstrekken en zich innerlijk losmaken van alles, wat het leven vult, maar wat geen vrede geeft, geen hoop, geen toekomst, geen uitzicht op eeuwig leven.

  Klik hier voor de studie:
  Geheimen van het koninkrijk der hemelen  5)  De vrede van Jeruzalem  In deze studiebundel wil ik vanuit bijbels perspectief nader ingaan op de oorsprong en het doel van de schepping.

  Daarbij met name op het doel van de mens, zoals deze bestemd is om 'beeld van God'te zijn en namens de Schepper de schepping te beheersen (Gen.1:26,27).

  Al een aantal jaren geleden werd ik geboeid door het lezen van de profetie van Jeremia over de 'puinhopen van Jeruzalem'.
   
  Deze werd door de profeet Daniël bestudeerd (Jer.25:1-14; 29:1-14; Dan.9).


  Klik hier voor de studie:
  De vrede van Jeruzalem